Test ze specjalizacji anestezjologicznej dla pielęgniarek - jesień 2009

  Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej - BIBLIOTEKA

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
TEST NR 151209
Zadanie 1.
Która z wymienionych igieł do znieczulenia podpajęczynówkowego jest najcieńsza?
A. 22G,
B. 24G,
C. 26G,
D. 27G.
Zadanie 2.
Na sali operacyjnej przebywa dziecko 6-letnie do nacięcia i drenażu ropnia pośladka. Postanowiono znieczulić dziecko dożylnie Ketaminą wykorzystując jej działanie sedacyjno - analgetyczne.W co należy wyposażyć dodatkowo stanowisko do wykonania tej procedury?
A. zestaw do wenesekcji ,
B. anestetyczny układ oddechowy, ssak,
C. ogrzane płyny infuzyjne,
D. zestaw do kaniulacji żyły centralnej.
Zadanie 3.
Do oceny świadomości chorego używa się skali :
A. Guedela,
B. VAS,
C. ASA,
D. Glasgow (GCS).
Zadanie 4.
Ilość gazu zawarta w płucach na końcu maksymalnego wdechu, po wykonaniu maksymalnego wydechu, określona jest jako:
A. pojemność życiowa,
B. pojemność wdechowa,
C. całkowita pojemność płuc,
D. objętość oddechowa.
Zadanie 5.
Który z układów buforowych jest najważniejszy w równowadze kwasowo zasadowej?
A. dwuwęglowy,
B. hemoglobiny,
C. białczanowy,
D. fosforanowy.
Zadanie 6.
50-letnia pacjentka w wywiadzie astma oskrzelowa, przygotowana jest do planowanej operacji plastyki przepukliny pachwinowej prawej.Do znieczulenia ogólnego może otrzymać wymienione leki oprócz:
A. Thiopentalu,
B. Ketaminy,
C. Halotanu,
D. Izofluranu.
Zadanie 7.
Test Allena wykonuje się przed:
A. kaniulizacją naczyń tętniczych,
B. kaniulizacją naczyń żylnych,
C. kaniulizacją żył centralnych,
D. znieczuleniem podpajęczynówkowym.
Zadanie 8.
W częstoskurczu komorowym lekiem z wyboru jest:
A. Naparstnica,
B. Propranolol,
C. Atropina,
D. Amiodaron.
Zadanie 9.
Środkiem zwiotczającym z wyboru, u chorego z mocznicą jest:
A. pankuronium,
B. wekuronium,
C. atrakurium,
D. miwakurium.
Zadanie 10.
Podczas pomiaru ciśnienia tętniczego krwi na kończynie dolnej pacjent powinien:
A. leżeć na brzuchu, kończynę dolną należy podtrzymywać nieco przygiętą w stawie kolanowym, a tony Korotkowa należy osłuchiwać w dole podkolanowym,
B. siedzieć na krześle, a tony Korotkowa należy osłuchiwać w dole podkolanowym,
C. leżeć na plecach, kończynę dolną należy podtrzymywać nieco przygiętą w stawie kolanowym, a tony Korotkowa osłuchiwać w dole podkolanowym,
D. leżeć w pozycji półwysokiej, kończynę dolną należy podtrzymywać wyprostowaną w stawie kolanowym, a tony Korotkowa osłuchiwać w dole podkolanowym.
Zadanie 11.
Pewnym wskaźnikiem prawidłowego umieszczenia rurki intubacyjnej w tchawicy jest:
A. równomierny ruch klatki piersiowej,
B. „parowanie” rurki intubacyjnej podczas wydechu,
C. obecność dwutlenku węgla w gazach wydechowych,
D. wszystkie powyższe.
Zadanie 12.
Każdy aparat do znieczulenia ogólnego składa się z części podstawowych i dodatkowych. Która z części aparatu do znieczulenia nie należą do części podstawowych?
A. przepływomierze,
B. zastawki jednokierunkowe,
C. parowniki ,
D. pochłaniacze CO2.
Zadanie 13.
U chorych z cukrzycą wymagane jest w okresie okołooperacyjnym utrzymanie stężenia glukozy na poziomie:
A. do 180 mg%,
B. w granicach 100-120 mg%,
C. powyżej 80mg%, nie przekraczając 100 mg%,
D. wszystkie podane powyżej zakresy stężenia glukozy są właściwe.
Zadanie 14.
7-letni chłopiec przyjęty do zabiegu usunięcia migdałków. Wywiad rodzinny obciążony jest hipertermią złośliwą. Który z wymienionych anestetyków może być podany dziecku?
A. Suksametonium,
B. Halotan,
C. Enfluran,
D. Propofol.
Zadanie 15.
4-letnie dziecko jest przygotowane do operacyjnej korekcji zwężenia aorty (koarktacja aorty) . Do zabiegu założono dziecku dwa dostępy dożylne obwodowe 22G i 18G oraz dwukanałowy cewnik żyły szyjnej wewnętrznej 20G. Pielęgniarka powinna podłączyć wlew Dopaminy zlecony przez lekarza do:
A. obwodowego dostępu o mniejszym przekroju,
B. obwodowego dostępu o większym przekroju,
C. kanału cewnika do którego podłączony jest OCŻ,
D. kanału cewnika bez OCŻ.
Zadanie 16.
Pacjent z wywiadem kardiologicznym przygotowywany do operacji tętniaka aorty. Pielęgniarka przygotowuje zestaw leków do znieczulenia. Który ze środków nasennych nie ma działania depresyjnego na układ krążenia?
A. Ketamina,
B. Hypnomidat,
C. Thiopental,
D. Dormicum.
Zadanie 17.
Do najczęściej występujących powikłań pooperacyjnych w pierwszych 2 godzinach po zabiegu należą:
A. zaburzenia wymiany gazowej w płucach,
B. zaburzenia rytmu serca,
C. aspiracyjne zapalenie płuc,
D. zator tętnicy płucnej.
Zadanie 18.
Pacjent przygotowywany do operacji serca w krążeniu pozaustrojowym. Ma mieć wykonaną ostrą normowolemiczną hemodilucję.Ostrą normowolemiczną hemodilucję wykonuje się:
A. dzień przed operacją,
B. przed znieczuleniem,
C. po indukcji do znieczulenia,
D. po operacji .
Zadanie 19.
Spośród wymienionych niedepolaryzujących środków zwiotczających najszybsze działanie wykazuje:
A. rokuronium,
B. wekuronium,
C. cis-atrakurium,
D. miwakurium.
Zadanie 20.
Zapotrzebowanie organizmu na anestetyki wziewne obniża się:
A. wraz z wiekiem,
B. wraz ze spadkiem temperatury ciała,
C. w ciąży,
D. wszystkie wymienione.
Zadanie 21.
W jakim przedziale czasu jest zawarte działanie kremu Emla pod opatrunkiemokluzyjnym foliowym?
A. 30 – 60 minut,
B. 1 – 5 godzin,
C. 1 – 2 godziny,
D. 40 minut – 2 godziny.
Zadanie 22.
Przy znieczuleniu chorego z odmą opłucnową nie należy stosować:
A. podtlenku azotu,
B. sevofluranu,
C. nie ma żadnych przeciwwskazań do stosowania obu w/w anestetyków,
D. odpowiedzi A i B są poprawne.
Zadanie 23.
Sufentanyl działa w porównaniu z Fentanylenem:
A. 2-3 razy słabiej ,
B. 5-10 razy słabiej ,
C. 2-3 razy silniej ,
D. 7-10 razy silniej .
Zadanie 24.
Do natychmiastowego rozpoznania pomyłkowej intubacji do przełyku służy:
A. pulsoksymetria,
B. kapnometria,
C. ocena zabarwienia powłok skórnych,
D. alarm wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych.
Zadanie 25.
Przygotowujesz się do zabiegu przeszczepu wątroby u 4-letniego dziecka. Narząd pobrano od 28-letniego dawcy niespokrewnionego z dzieckiem. Który ze środków zwiotczających będzie optymalny dla dziecka w trakcie znieczulenia?
A. Wekuronium,
B. Atracurium,
C. Pankuronium,
D. Suksametonium.
Zadanie 26.
Całkowite znieczulenie dożylne (TIVA) jest sposobem prowadzenia znieczulenia bez  użycia:
A. tlenu,
B. podtlenku azotu,
C. powietrza,
D. propofolu.
Zadanie 27.
 Jak nazywa się przeszczep szpiku kostnego pochodzący od dawcy spokrewnionego?
A. autologiczny,
B. allogeniczny,
C. homologiczny,
D. izogeniczny.
Zadanie 28.
Anestetykiem wziewnym nie jest:
A. podtlenek azotu,
B. halotan,
C. desfluran,
D. midazolam.
Zadanie 29.
25-letnia pacjentka przyjęta do planowanej operacji tarczycy. W wywiadzie brak innych obciążeń chorobowych. Które z powikłań jest mało prawdopodobne po zabiegu operacji tarczycy?
A. przełom tarczycowy,
B. uszkodzenie nerwu krtaniowego,
C. moczówka prosta,
D. niedoczynność przytarczyc.
Zadanie 30.
Stopień ryzyka operacyjnego najczęściej określa się według skali :
A. ASA,
B. Wilsona,
C. VAS,
D. AIS.
Zadanie 31.
Aby zapobiegać nagłemu śródoperacyjnemu zatrzymaniu krążenia należy:
A. prowadzić ciągłe monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe,
B. osłonowo podawać aminy katecholowe,
C. podczas każdego znieczulenia przetaczać preparaty krwiopochodne,
D. nieprzekraczać 3 godzin trwania znieczulenia ogólnego.
Zadanie 32.
Drabina analgetyczna WHO jest to drabina:
A. jednostopniowa,
B. dwustopniowa,
C. trzystopniowa,
D. czterostopniowa.
Zadanie 33.
W przypadku autologicznej transfuzji krwi stosuje się:
A. przedoperacyjne oddanie krwi własnej ,
B. przedoperacyjną hemodylucję izowolemiczną,
C. śródoperacyjną maszynową autotransfuzję,
D. wszystkie w/w.
Zadanie 34.
Najgroźniejszym powikłaniem przedłużonej intubacji jest zwężenie podgłośniowe tchawicy. Właściwa pielęgnacja chorego zaintubowanego chroni przed wystąpieniem powikłań.Aby zapobiec zwężeniu tchawicy najważniejsze jest:
A. przestrzeganie aseptyki,
B. odsysanie z tchawicy,
C. nawilżanie gazów,
D. opróżnianie mankietu uszczelniającego rurki co 4 godz. , zaraz po odessaniu na 20 - 30 sekund.
Zadanie 35.
40 letni pacjent przygotowywany do operacji resekcji płuca. W czasie anestezji zaburzone są fizjologiczne mechanizmy oddychania. Do tego typu operacji wskazana jest:
A. intubacja przez nos,
B. intubacja dotchawicza,
C. intubacja dooskrzelowa,
D. tracheotomia.
 Zadanie 36.
Który z wymienionych leków nie jest niedopolaryzującym środkiem zwiotczającym?
A. arduan,
B. tracrium,
C. scolina,
D. norcuron.
Zadanie 37.
Na blok operacyjny przywieziono pacjentkę 70-letnią z podejrzeniem perforacji jelit. Z wywiadu chorobowego wynika, że chora ma cukrzycę typu I I . Podjęto decyzję wykonania zabiegu w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym. Zabieg przedłuża się i komplikuje, nagle dochodzi do zatrzymania krążenia w mechanizmie asystolii . W pierwszej kolejności należy podać?
A. Atropinę,
B. Adrenalinę,
C. Dopaminę,
D. Natrium Bicarbonicum.
Zadanie 38.
Celem analgezji z wyprzedzeniem jest:
A. poprawa jakości analgezji pooperacyjnej ,
B. efekt nasenny,
C. efekt uspokajający,
D. zastąpienie premedykacji .
Zadanie 39.
Która z rurek intubacyjnych umożliwia wentylację płuc, bez względu na to, czy pacjent zostanie zaintubowany do tchawicy czy do przełyku?
A. Carlensa,
B. Combi – Tube,
C. Bivona,
D. Rushła.
Zadanie 40.
Który z wymienionych leków jest antagonistą opioidów?
A. Protamina,
B. Prostygmina,
C. Narcan,
D. Anexate.
Zadanie 41.
Chory zaintubowany lub z tracheostomią wymaga właściwej pielęgnacji . Niewłaściwa opieka może spowodować groźne powikłania tj . stan zapalny tchawicy, zakażenie drzewa oskrzelowego, zaleganie wydzieliny. Zapobieganie powikłaniom polega na:
A. nawilżaniu gazów oddechowych,
B. usuwaniu wydzieliny z dróg oddechowych,
C. przestrzeganiu aseptyki,
D. stosowaniu wszystkich wymienionych punktów.
Zadanie 42.
Standardem postępowania anestezjologicznego w profilaktyce aspiracji treści żołądkowej do płuc podczas szybkiej indukcji znieczulenia jest:
A. intubacja przy ułożeniu chorego w pozycji Trendelenburga i Fovlera,
B. stosowanie w premedykacji środków przyspieszających pasaż w żołądku,
C. zabieg Sellicka i szybka indukcja znieczulenia,
D. stosowanie w premedykacji preparatów podwyższających pH treści żołądkowej.
Zadanie 43.
Jakiej szerokości mankiet jest stosowany u dzieci do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi?
A. 1/3 ramienia dziecka,
B. 2/3 ramienia dziecka,
C. 1/2 ramienia dziecka,
D. całego ramienia dziecka.
Zadanie 44.
Który z wymienionych leków nasennych zmniejsza opory w drogach oddechowych i nie powoduje spadku ciśnienia tętniczego krwi?
A. Brietal ,
B. Thiopental,
C. Ketamina,
D. Diprivan.
 Zadanie 45.
Do grupy leków antycholinergicznych stosowanych w premedykacji zalicza się:
A. cymetydynę,
B. metoclopramid,
C. ranitydynę,
D. atropinę.
Zadanie 46.
Skala Mallampatiego określa:
A. warunki intubacji dotchawiczej ,
B. ruchomość odcinka szyjnego kręgosłupa,
C. odległość pomiędzy krtanią a brzegiem żuchwy,
D. ruchomość w stawach skroniowo - żuchwowych.
Zadanie 47.
Za pomocą cewnika Swana - Ganza nie można dokonać bezpośredniego pomiaru:
A. ciśnienia w tętnicy płucnej,
B. oporu naczyń krążenia płucnego,
C. temperatury ciała,
D. ośrodkowego ciśnienia żylnego.
Zadanie 48.
Który z wymienionych środków znieczulenia przewodowego działa najdłużej?
A. Lignokaina,
B. Mepivacaina,
C. Bupivacaina,
D. Prilocaina.
Zadanie 49.
Najczęstszą przyczyną pooperacyjnej niewydolności krążenia jest:
A. hipotensja,
B. hipertensja,
C. zaburzenia rytmu serca,
D. niewydolność mięśnia sercowego.
Zadanie 50.
Pacjent wymaga ułożenia do zabiegu operacyjnego na boku, konsekwencją zastosowania tej pozycji może być wystąpienie:
A. bólu pleców, uszkodzenia nerwów obwodowych i splotów nerwowych, szczególnie splotu ramiennego,
B. spadeku RR, zaburzenia wentylacji płuca uciśniętego,
C. obrażenia krtaniowo - tchawiczego w wyniku nieprawidłowej rotacji głowy podczas układania na stole operacyjnym,
D. podwichnięcia głowy kości promieniowej.
Zadanie 51.
Cytrynian sodu podawany doustnie powoduje:
A. wzrost pH soku żołądkowego,
B. obniżenie pH soku żołądkowego,
C. nie ma wpływu na pH,
D. działa przeciwwymiotnie.
Zadanie 52.
Na blok operacyjny został przywieziony pacjent z urazem wielonarządowym po wypadku komunikacyjnym, w stanie bardzo ciężkim. Chory jest bardzo wyziębiony. W jaki sposób należy wyprowadzić pacjenta z hipotermii w tym przypadku?
A. ogrzać kocem,
B. przetaczać ogrzane płyny infuzyjne,
C. podać środki przeciwbólowe,
D. przetoczyć krew.
Zadanie 53.
Pomiar kapnograficzny w układzie anestetycznym Jacksona-Reesa jest niedokładny, ponieważ:
A. dziecko oddycha za szybko,B. cienka rurka zatrzymuje gaz końcowo-wydechowy,
C. objętość gazu wydychanego jest zbyt mała,
D. próbka jest rozcieńczona przez dopływ świeżego powietrza.
 Zadanie 54.
75-letni pacjent przyjęty do planowej przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego. Wywiad pacjenta obciążony jest wieloletnią terapią nadciśnienia tętniczego i otyłością. U pacjenta do zabiegu zastosowano ułożenie litotomijne pogłębione pozycją Trendelenburga.Które z wymienionych zaburzeń nie jest związane z ułożeniem pacjenta?
A. zmniejsza się ruchomość przepony,
B. podatność płuc zwiększa się,
C. zmniejsza się pojemność życiowa płuc,
D. zagrożenie zatorem powietrznym.
Zadanie 55.
Który z wymienionych środków nie powoduje rozszerzenia oskrzeli?
A. Kokaina,
B. Atropina,
C. Kodeina,
D. Neostygmina.
Zadanie 56.
5-letni chłopiec przygotowany do operacji w trybie chirurgi i jednego dnia. Jak często można podawać dziecku Paracetamol w czopku?
A. co 2 godziny,
B. co 6 godziny,
C. co 8 godzin,
D. w zależności od potrzeby.
Zadanie 57.
Barbituranów nie można stosować przy:
A. krwawieniach,
B. schorzeniach mięśni,
C. porfiriach,
D. niewydolności oddechowej.
Zadanie 58.
Wentylacja płuc typu IMV jest to wentylacja:
A. przerywana , wymuszona,
B. wspomagana ciśnieniem,
C. ciśnieniami dodatnio – ujemnymi ,
D. przerywanymi ci śnieniami dodatnimi .
Zadanie 59.
Ketaminę podawaną dożylnie do indukcji znieczulenia ogólnego stosuje się w dawkach:
A. 5-10 mg/kg masy ciała,
B. 1-2 mg/kg masy ciała,
C. 8-10 mg/kg masy ciała,
D. 3-5 mg/kg masy ciała.
Zadanie 60.
Wentylacja z PEEP jest to wentylacja:
A. z ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych,
B. z dodatnim ciśnieniem końcowo – wydechowym,
C. ciągłymi ciśnieniami dodatnimi na bazie dodatnich ciśnień końcowowydechowych,
D. zsynchronizowana przerywana wentylacja wymuszona.
Zadanie 61.
W chirurgi i „jednego dnia", lekiem dożylnym zapewniającym najlepsze warunki do znieczulenia ogólnego jest:
A. Thiopental,
B. Metoheksytal,
C. Ketamina,
D. Diprivan.
Zadanie 62.
Pacjenta z ciężką chorobą ogólną, ograniczającą znacznie wydolność, zakwalifikujesz do grupy ryzyka znieczulenia ogólnego wg. ASA:
A. II ,
B. III ,
C. IV,
D. V.
 Zadanie 63.
W większości rodzajów wstrząsów, wcześnie dochodzi do zmniejszenia pojemności minutowej serca, za wyjątkiem wstrząsu:
A. anafilaktycznego,
B. hipowolemicznego,
C. kardiogennego,
D. septycznego.
Zadanie 64.
Do powikłań metabolicznych związanych z prowadzonym żywieniem pozajeltowym zalicza się:
A. hipoglikemię, hiperglikemię, niewydolność oddechową,
B. hipomagnezemię, hipermagnezemię,
C. mocznicę, kwasicę mleczanową,
D. wszystkie powyższe.
Zadanie 65.
Pielęgniarka może samodzielnie (bez zlecenia lekarza) wykonywać usprawnianie ruchowe pacjenta, w zakresie:
A. siadania,
B. pionizacji ,
C. nauki chodzenia,
D. wszystkie wymienione.
Zadanie 66.
Bradykardia u dzieci jest prawie zawsze następstwem
A. niedotlenienia,
B. hiperkapnii ,
C. odwodnienia,
D. tachypnoe.
Zadanie 67.
U pacjenta z torakostomią prawostronną, jeśli zachodzi potrzeba cewnikowania żyły podobojczykowej, należy wybrać do tego celu żyłę podobojczykową:
A. prawą,
B. lewą,
C. prawą lub lewą,
D. odma jest przeciwwskazaniem do tego zabiegu.
Zadanie 68.
Resuscytacja bezprzyrządowa obejmuje sztuczny oddech i:
A. płynoterapię,
B. defibrylację serca,
C. leczenie farmakologiczne,
D. masaż serca.
Zadanie 69.
W przypadku wysunięcia podejrzenia śmierci mózgu, celem potwierdzenia tego rozpoznania należy:
A. trzykrotnie w odstępach dwugodzinnych wykonać badania potwierdzające nieobecność odruchów pniowych oraz bezdech,
B. dwukrotnie w odstępach trzygodzinnych wykonać badania potwierdzające nieobecność odruchów pniowych oraz bezdech,
C. wykonać badane elektroencefalograficzne i angiografię mózgową,
D. wykonać angiografię mózgową oraz wykonać badania potwierdzające nieobecność odruchów pniowych.
Zadanie 70.
Elektrodę endokawitarną do stymulacji czasowej można wprowadzić przez:
A. żyłę podobojczykową,
B. żyłę główną dolną,
C. tętnicę szyjną zewnętrzną,
D. tętnicę szyjną wewnętrzną.
Zadanie 71.
Pielęgniarka, oprócz podstawowych zasad podawania leków, przed podłączeniem 20% Mannitolu sprawdza:
A. temperaturę płynu,
B. diurezę minutową,
C. tętno i ciśnienie tętnicze pacjenta,
D. klarowność płynu.
Zadanie 72.
Zabieg angioplastyki przeprowadza się w znieczuleniu:
A. ogólnym,
B. miejscowym,
C. przewodowym,
D. przewodowym zewnątrzoponowym.
Zadanie 73.
Prowadząc żywienie pozajelitowe nie powinno si ę podawać do żył obwodowych roztworów o osmolarności:
A. większej niż 1200 mOsm/l,
B. większej niż 900 mOsm/l,
C. większej niż 800 mOsm/l,
D. większej niż 1000 mOsm/l.
Zadanie 74.
Perspiratio insensibilis to:
A. utrata wody w trakcie biegunki,
B. utrata wody w trakcie wymiotów,
C. niezauważalna utrata wody przez skórę i płuca,
D. woda oksydacyjna.
Zadanie 75.
Dla oceny ukrwienia i wydolności protezy aortalno – biodrowej należy monitorować:
A. pH błony śluzowej żołądka,
B. temperaturę w przełyku,
C. ICP,
D. temperaturę kończyn dolnych.
Zadanie 76.
Jakie badanie diagnostyczne nie może być wykonywane w przypadku wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego:
A. rezonans magnetyczny,
B. tomografia komputerowa,
C. nakłucie lędźwiowe,
D. rtg czaszki i kręgosłupa.
Zadanie 77.
W zespole ostrej niewydolności oddechowej dorosłych (ARDS), w celu poprawy perfuzji płuc i zwiększenia czynnościowej pojemności zalegającej, zaleca się układanie pacjenta w pozycji :
A. bocznej ustalonej ,
B. bocznej z rotacją do przodu,
C. bocznej z rotacją do tyłu,
D. brzusznej .
Zadanie 78.
Celem plazmaferezy jest usunięcie:
A. nadmiaru płynów z organizmu,
B. białek z osocza i związanych z nimi substancji toksycznych,
C. nadmiaru potasu,
D. glikolu etylowego.
Zadanie 79.
Do zespołu objawów poprzetoczeniowej hemolizy krwi zalicza się:
A. hipotensję, gorączkę, duszność, bóle w klatce piersiowej oraz w okolicy lędźwiowo – krzyżowej,
B. hipertensję, bóle w klatce piersiowej, pokrzywkę, świąd skóry,
C. hipertensję, zaburzenia świadomości, bladość skóry,
D. hipotensję, obniżenie temperatury ciała, bóle w klatce piersiowej.
Zadanie 80.
ARDS - zespół niewydolności oddechowej dorosłych jest wynikiem:
A. procesu zapalnego, uszkodzenia tkanki płucnej,
B. nagromadzenia się płynu obrzękowego,
C. obrzęku płuc,
D. niewydolności krążenia.
 Zadanie 81.
Wskazaniem do zastosowania respiratora nie jest:
A. hipotermia poniżej 33°C,
B. częstość oddechów powyżej 35/min.,
C. PaO2 poniżej 70 mmHg,
D. PaCO2 powyżej 55 mmHg.
Zadanie 82.
Przy pomiarze ośrodkowego ciśnienia żylnego, u pacjenta leżącego na wznak, zerowym punktem odniesienia na klatce piersiowej jest punkt przecięcia się:
A. linii biegnącej w IV przestrzeni międzyżebrowej z linią pachową środkową,
B. linii pachowej przedniej z linią biegnącą w VII przestrzeni międzyżebrowej,
C. płaszczyzny strzałkowej i linii pachowej tylnej ,
D. linii biegnącej od wyrostka mieczykowatego z linią pachową środkową.
Zadanie 83.
Jakiej tętnicy nie należy kaniulować ze względu na niezbyt dokładny pomiar inwazyjnego ciśnienia?
A. udowej,
B. promieniowej,
C. łokciowej,
D. grzbietowej stopy.
Zadanie 84.
W trakcie wykonywania próby kalorycznej, będącej jednym z obowiązkowych badań odruchów pniowych u potencjalnych dawców narządowych, ocenia się wystąpienie:
A. odruchów kaszlowych,
B. ruchu gałek ocznych,
C. ruchu mięśni oddechowych,
D. ruchu mięśni prostowników.
Zadanie 85.
W jaki prosty sposób monitorujesz wysycenie tlenem krwi?
A. badaniem wolumetrycznym i używając kapnografu,
B. badaniem gazometrycznym,
C. pulsoksymetrią i wolumetrem,
D. używając pulsoksymetru.
Zadanie 86.
Do przeciwwskazań stosowania kontrapulsacji wewnątrzaortalnej nie należy:
A. niedomykalność zastawki aorty,
B. tętniak aorty piersiowej lub brzusznej,
C. wstrząs kardiogenny,
D. ciężka miażdżyca.
Zadanie 87.
Do zadań pielęgniarki opiekującej się pacjentem leczonym za pomocą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej należy:
A. kontrola i ocena tętna, ocieplenia i zabarwienia skóry oraz czucia na obu kończynach dolnych,
B. kontrola pod kątem niebezpieczeństwa wystąpienia krwawienia i krwotoku w miejscu wprowadzenia cewnika tętniczego,
C. ułożenie pacjenta w pozycji płaskiej lub pod kątem < 15°,
D. wszystkie powyższe.
Zadanie 88.
Do technik usprawniania chorego w zakresie układu sercowo – naczyniowego nie zaliczamy:
A. masażu pneumatycznego,
B. terapii ułożeniowej ,
C. zakładania opasek elastycznych na kończynach dolnych,
D. ćwiczeń kończyn dolnych.
Zadanie 89.
U dziecka poddanego tlenoterapii biernej, doszło do zatrzymania oddechu. Wykonano intubację dotchawiczą. Potwierdzeniem prawidłowego położenia rurki intubacyjnej jest:
A. prawidłowa krzywa saturacji ,
B. unoszenie klatki piersiowej podczas wdechu,
C. prawidłowa wartość i krzywa EtCO2,
D. wszystkie powyższe.
 Zadanie 90.
Przyczyną przednerkowej postaci ostrej niewydolności nerek nie jest:
A. hipotensja,
B. zwężenie tętnicy nerkowej,
C. hipowolemia,
D. upośledzenie odpływu moczu.
Zadanie 91.
Co oznacza technika wentylacji IPPV:
A. wymuszoną wentylację przerywanym ciśnieniem dodatnim,
B. wymuszoną wentylację ciągłym ciśnieniem dodatnim,
C. wentylację warunkowaną przez chorego ciągłym ciśnieniem dodatnim,
D. synchronizowaną wentylację przerywanym ciśnieniem dodatnim.
Zadanie 92.
Do oddziału intensywnej terapii przywieziono pacjentkę w stanie wstrząsu, z dusznością spowodowaną skurczem krtani i oskrzeli . Skóra pacjentki jest zaczerwieniona, pokryta wykwitami o charakterze pokrzywki. Objawy wskazują na wstrząs:
A. hipowolemiczny,
B. anafilaktyczny,
C. kardiogenny,
D. septyczny.
Zadanie 93.
Krew pacjenta napływająca do dializatora musi być pozbawiona zdolności krzepnięcia przez:
A. podawanie vit. C,
B. heparynizację krwi,
C. podawanie protrombiny,
D. podawanie streptokinazy.
Zadanie 94.
Płyny krystaloidowe powodują przede wszystkim wzrost objętości:
A. płynu pozanaczyniowego,
B. osocza,
C. płynu wewnątrzkomórkowego,
D. śródnaczyniowej .
Zadanie 95.
Zwiększenie rzutu serca najlepiej osiągnąć można przy pomocy:
A. 0,9 % NaCl,
B. 5 % Glukozy,
C. masy erytrocytarnej,
D. 6 % HAES.
Zadanie 96.
Rozległość oparzenia oceniamy na podstawie „reguły 9” u:
A. małych dzieci,
B. dzieci do lat 7,
C. dzieci do lat 12,
D. ludzi dorosłych.
Zadanie 97.
Konikotomię igłową wykonuje się wbijając igłę w:
A. tchawicę jak najniżej, aby nie uszkodzić gruczołu tarczowego,
B. więzadło pierścienno – tarczowe,
C. chrząstkę tarczowatą,
D. więzadło pierścienno - tchawicze.
Zadanie 98.
Dla zawału mięśnia sercowego typowy jest ból:
A. kłujący nad koniuszkiem serca,
B. sztyletowy pod lewa łopatką,
C. dławiący za mostkiem,
D. kolkowy w dołku podsercowym.
Zadanie 99.
Wstrząs anafilaktyczny spowodowany jest:
A. reakcją „alergen – przeciwciało”,
B. niewydolnością serca,
C. zaburzeniami oddychania,
D. zmniejszoną objętością krwi.
 Zadanie 100.
U chorego lat 47 z zastosowaną wentylacją mechaniczną z dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym, podjęto decyzję o odzwyczajaniu od respiratora sposobem ciągłym. Stosując odzwyczajanie ciągłe od respiratora:
A. wprowadza się naprzemienne okresy kontrolowanej wentylacji mechanicznej i oddechu spontanicznego bez wspomagania respiratora,
B. początkowo całą pracę oddychania wykonuje respirator, a w miarę upływu czasu coraz bardziej zwiększa się udział chorego w pracy oddychania, aż do całkowitego jej przejęcia,
C. oddechy podawane przez respirator są zsynchronizowane z wysiłkiem oddechowym pacjenta, jednak podczas fazy wdechu mieszanina oddechowa ma swoją zaprogramowaną objętość,
D. wszystkie opisy powyżej są prawdziwe.
Zadanie 101.
Jakie jest wskazanie do hemodializy ze względów życiowych?
A. hiperkaliemia,
B. hiponatermia,
C. hipokalcemia,
D. hipofosfatemia.
Zadanie 102.
W przypadku, gdy utrata wody przewyższa straty sodu w organizmie, może dojść do:
A. odwodnienia hipotonicznego,
B. odwodnienia hipertonicznego,
C. odwodnienia izotonicznego,
D. hiponatremii .
Zadanie 103.
Ostra nieskompensowana kwasica oddechowa charakteryzuje się zmianami w gazometrii krwi:
A. wzrostem paCO2 i obniżeniem pH,
B. wzrostem paCO2 i wzrostem pH,
C. obniżeniem paCO2 i obniżeniem pH,
D. obniżeniem paCO2 i wzrostem pH.
Zadanie 104.
Objawem świadczącym o nagłym zatrzymaniu krążenia jest:
A. utrata przytomności,
B. zatrzymanie oddechu,
C. rozszerzenie źrenic,
D. brak tętna na dużych tętnicach i brak tonów serca.
Zadanie 105.
Szybkie podanie katecholamin we wlewie kroplowym może spowodować:
A. obniżenie ciśnienia tętniczego z jednoczesnym zwolnieniem akcji serca,
B. podwyższenie ciśnienia tętniczego oraz przyśpieszenie czynności serca do migotania komór włącznie,
C. obniżenie ciśnienia tętniczego i częstoskurczu komorowego,
D. podwyższenie ciśnienia tętniczego i bradykardię zatokową.
Zadanie 106.
Pacjent przyjęty do oddziału OIT w stanie hipotermii ( temperatura mierzona termometrem przełykowym - 33,2°C). Charakterystyczne dla tego stanu są następujące objawy:
A. wystąpienie hipoksemii z rozwijającym się obrzękiem płuc, zaburzenia perfuzji obwodowej, tachykardia, wystąpienie zaburzeń rytmu,
B. wystąpienie dreszczy, drgawek, splatania, tachyarytmia, zaburzenia czucia, skąpomocz,
C. hipotensja, zatrzymanie czynności oddechowej oraz zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór lub asystolii ,
D. zwolnienie czynności oddechowej, sztywność mięśni, występowanie zaburzeń rytmu serca o typie bradyarytmii , osłabienie odruchów.
Zadanie 107.
Asystolia to:
A. częstoskurcz komorowy z wąskimi zespołami QRS,
B. migotanie komór,
C. migotanie przedsionków,
D. brak czynności elektrycznej serca.
Zadanie 108.
 Kapnometria to badanie nieinwazyjne pozwalające określić:
A. wysycenie krwi tętniczej tlenem,
B. stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wydechowym,
C. ciśnienie w tętnicy płucnej,
D. ci śnienie w drogach oddechowych.
Zadanie 109.
Pomiar ciśnienia przez cewnik zaklinowany w obwodowym odgałęzieniu tętnicy płucnej ( tzw. ci śnienie zaklinowania PCWP) jest zgodny z zapisem ci śnienia:
A. w prawym przedsionku,
B. w lewym przedsionku,
C. w prawej komorze serca,
D. żadne z powyższych.
Zadanie 110.
Przyczynami zaburzeń równowagi kwasowo – zasadowej prowadzącymi do zasadowicy metabolicznej są:
A. długotrwałe wymioty lub usuwanie dużej ilości soku żołądkowego przez odsysanie,
B. stany pourazowe, zakażenia, odwodnienie, niedotlenienie tkanek,
C. wentylacja mechaniczna, hiperwentylacja,
D. ośrodkowa depresja oddychania.
Zadanie 111.
Do sytuacji , które mogą zdarzyć się u pacjenta oddychającego przy pomocy respiratora należy:
A. zsunięcie się rurki intubacyjnej do jednego oskrzela,
B. zwężenie światła rurki intubacyjnej przez zasychającą wydzielinę,
C. odma wentylowa,
D. wszystkie wymienione.
Zadanie 112.
Barotrauma jest powikłaniem mogącym wystąpić w czasie stosowania wentylacji mechanicznej i jest spowodowana:
A. stosowaniem zbyt wysokich ciśnień w drogach oddechowych,
B. stosowaniem zbyt niskich ciśnień,
C. miejscową aktywacją mediatorów reakcji zapalnej ,
D. zwiększonym ciśnieniem w klatce piersiowej.
Zadanie 113.
Rozpoczynając resuscytację krążeniowo – oddechową u osoby dorosłej, jeden ratownik wykonuje:
A. 10 uciśnięć klatki piersiowej i 1 oddech,
B. 15 uciśnięć klatki piersiowej i 1 oddech,
C. 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy,
D. 20 uciśnięć klatki piersiowej i 3 oddechy.
Zadanie 114.
Hiperwentylacja w wyniku sztucznej wentylacji prowadzi do:
A. zasadowicy oddechowej,
B. zasadowicy metabolicznej,
C. kwasicy metabolicznej ,
D. kwasicy oddechowej.
Zadanie 115.
Postępowanie terapeutyczne w ostrej niewydolności oddechowej obejmuje:
A. udrożnienie dróg oddechowych i rozpoczęcie sztucznej wentylacji ,
B. nakłucie jamy opłucnej i tlenoterapię czynną,
C. leczenie farmakologiczne kwasicy metabolicznej ,
D. tlenoterapię czynną i leczenie farmakologiczne.
Zadanie 116.
Jaką drogą wprowadza się najczęściej elektrodę do stałej stymulacji?
A. z dojścia obwodowego metodą wenopunkcji ,
B. z dojścia obwodowego metodą wenesekcji ,
C. drogą żyły podobojczykowej,
D. droga przezprzełykową.
 Zadanie 117.
Wstępna płynoterapia w chorobie oparzeniowej z zastosowaniem reguły Parklanda polega na przetaczaniu następującej ilości płynów:
A. 4 ml roztworu krystaloidów/kg/% oparzonej powierzchni ciała/24 godziny,
B. 10ml roztworu krystaloidów/kg/% oparzonej powierzchni ciała/24 godziny,
C. 20 ml roztworu krystaloidów/kg/% oparzonej powierzchni ciała/24 godziny,
D. 1,5 ml roztworu krystaloidów/kg/% oparzonej powierzchni ciała/24 godziny.
Zadanie 118.
Pacjent l . 40 spożywał „koktajl”, w którego skład wchodził również płyn do chłodnic samochodowych. Badania wykazują znaczną kwasicę, skąpomocz. Pacjent zgłasza duże pragnienie, bóle głowy, występują wymioty.Groźnym powikłaniem śródmiąższowej niewydolności nerek jest:
A. hipernatremia,
B. hiperkaliemia,
C. hiperkalcemia,
D. hiponatremia.
Zadanie 119.
Częstym powikłaniem blokady splotu ramiennego lub kaniulacji dużych żył u pacjentów OIT jest:
A. odma opłucnowa,
B. obrzęk płuc,
C. hyperwentylacja,
D. płyn w jamie opłucnowej.
Zadanie 120.
Odma opłucnowa to:
A. obecność powietrza w luźnej tkance w okolicy szyi mostka,
B. wprowadzenie powietrza do przestrzeni oddechowej,
C. obecność powietrza w jamie opłucnej (pomiędzy opłucną płucna, a opłucną ścienną) ,
D. nakłucie i wprowadzenie powietrza do luźnej tkanki łącznej klatki piersiowej.
Zadanie 121.
Najważniejszym narządem wydalającym jony wodorowe jest/są:
A. płuca,
B. wątroba,
C. nerki ,
D. nadnercza.
Zadanie 122.
Do objawów klinicznych kontroli sztucznej wentylacji, nie zaliczamy:
A. diurezy godzinowej,
B. zabarwienia płytek paznokciowych,
C. prawidłowej wartość ciśnienia tętniczego i tętna,
D. osłuchiwania klatki piersiowej.
Zadanie 123.
Przed przystąpieniem do odłączania od respiratora powinno się zastosować wentylację techniką:
A. IPPV - wentylacja przerywanym ciśnieniem dodatnim,
B. CPPB - oddychanie z ciągłym ciśnieniem dodatnim,
C. CPAP - ciągłe ciśnienie dodatnie w drogach oddechowych, ale chory oddycha spontanicznie,
D. ASV - wspomagana wentylacja spontaniczna,
Zadanie 124.
Chory lat 62 został przyjęty do oddziału OIT po urazie czaszkowo-mózgowym. W chwil i przyjęcia przytomny, w kontakcie. Zaraz po przyjęciu należy ułożyć chorego w pozycji :
A. dowolnej,
B. płaskiej,
C. na boku,
D. z uniesieniem głowy o 30 stopni .
 Zadanie 125.
Tężyczka i objawy pseudotężyczkowe takie jak m. in. skurcz krtani, powiek, napad dusznicy bolesnej lub częstoskurczu, napadowe niedokrwienie palców rąk lub nóg, świadczą o:
A. hipokalcemii ,
B. hipokaliemii ,
C. hipomagnezemii ,
D. hipofosfatemii .
Zadanie 126.
Typowa triada objawów tamponady serca to:
A. wysokie OCŻ + ciche tony serca + paradoksalna amplituda tętna,
B. zapadnięte żyły szyjne + tachykardia + sinica,
C. duża amplituda tętna + sinica + wysokie OCŻ,
D. wysokie OCŻ + wysokie ciśnienie tętnicze + ciche tony serca.
Zadanie 127.
Niedostateczna zawartość tlenu we krwi tętniczej to:
A. hipoksemia,
B. hipoksja,
C. hiperkapnia,
D. desaturacja.
Zadanie 128.
BLS to:
A. podstawowe zabiegi resuscytacyjne,
B. zaawansowane zabiegi resuscytacyjne,
C. zabiegi resuscytacyjne wykonywane przez ratowników medycznych,
D. zabiegi resuscytacyjne wykonywane przez ratowników przedmedycznych.
Zadanie 129.
Udzielając pomocy, poszkodowanego ze złamaniem żebra należy ułożyć w pozycji :
A. leżącej i zabandażować klatkę piersiową,
B. siedzącej i zabandażować klatkę piersiową,
C. półwysokiej i nie bandażować klatki piersiowej,
D. w dowolnej i zabandażować klatkę piersiową.
Zadanie 130.
Poszkodowanych z poważnymi obrażeniami w stanie zagrożenia życia wymagającymi pilnego leczenia i transportu do szpitala oznacza się kolorem:
A. czerwony,
B. żółty,
C. zielony,
D. czarny.
Zadanie 131.
Po kilkugodzinnej jeździe na nartach u 16-letniego chłopca doszło do odmrożenia rąk. Jak postąpisz, jeżeli po pewnym czasie na rękach pojawią się pęcherze i obrzęk?
A. przekłujesz pęcherze i nałożysz jałowy opatrunek,
B. nałożysz przymoczki z Rivanolu,
C. nałożysz jałowy opatrunek z Oxycortem,
D. nałożysz jałowy opatrunek.
Zadanie 132.
Które miejsce jest najbardziej właściwe do wkłucia igły podczas odbarczania odmy prężnej?
A. bezpośrednio pod drugim żebrem w linii środkowo-obojczykowej,
B. bezpośrednio pod trzecim żebrem w linii środkowo-obojczykowej,
C. bezpośrednio nad trzecim żebrem w linii środkowo-obojczykowej,
D. bezpośrednio nad trzecim żebrem w linii środkowo-pachowej.
Zadanie 133.
Udzielając pomocy nieprzytomnemu, który doznał urazu głowy w następstwie wypadku drogowego, należy:
A. unieruchomić odcinek szyjny kręgosłupa,
B. zapewnić drożność dróg oddechowych,
C. ułożyć poszkodowanego z lekko uniesionym tułowiem,
D. wszystkie powyższe.
Zadanie 134.
Podstawowym następstwem chronicznego stresu zawodowego jest:
A. wystąpienie zaburzeń nerwicowych,
B. „zespół wypalenia”,
C. podejmowanie prób samobójczych i depresja,
D. „ucieczka” w alkoholizm czy toksykomanię.
Zadanie 135.
Członek zespołu negocjacyjnego, który nie uczestniczy bezpośrednio w przebiegu negocjacji , a do jego zadań należy obserwowanie przebiegu negocjacji i wyciąganie wniosków to:
A. rozjemca,
B. mediator,
C. rzecznik,
D. analityk.